Privacyverklaring GDPR

Persoonsgegevens die wij verwerken

Smartclouds verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf met uw instemming aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:- Bedrijfsnaam- Voor- en achternaam- Uw functietitel-Adresgegevens- Telefoonnummer- Zakelijk E-mailadres Aanvullende gegevens dat u uit eigen beweging aan ons meldt-

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Smartclouds verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of aanvullende informatie op aanvraag- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Smartclouds neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen of bedrijven. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Smartclouds) tussen zit. Smartclouds gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [Slack, MS Team, Targetprocess Agile Mngmnt, G-suite, Leaseweb hosting en domein registrar, Fresh CRM, Cloudflare DNSSEC en HTTPS, Whatsapp zakelijk. Alle systemen worden gebruikt om bestuurders van ondernemingen een veilige en anonieme communicatielijn te bieden naar onze virtual CTO dienstverlening en pool van experts, buiten de eigen IT systemen en bedrijfsemail om.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Smartclouds bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn 6 maanden > Reden Personalia > Bewaartermijn 6 maanden > Reden Adres > Bewaartermijn 6 maanden> Reden bedrijfsinformatie tbv 2nd opinion > Bewaartermijn 1 maand

Gegevens bescherming en verwerking

Smartclouds, locatie Keurenplein 41, Unit A4574
1069CD Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://smartclouds.nl

Keurenplein 41
Unit A4574
1069CD Amsterdam

Tel. +31 202262102 

JGH Terwindt MBA is de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Smartclouds. Hij/zij is bij de Autoriteit Persoonsgegevens geregistreerd onder registernummer FG010329. te bereiken via [email protected]

Delen van persoonsgegevens met derden

Smartclouds verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze vCTO overeenkomst op basis van anonimisatie van uw bedrijfsinformatie om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Smartclouds gebruikt geen commerciële cookies of vergelijkbare technieken in onze website, nieuwsbrieven etc.. .

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw bedrijfsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw bedrijfsgegevens door Smartclouds en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de bedrijfsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw bedrijfsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw bedrijfsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Smartclouds wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen conform GDPR regels

Smartclouds neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt conform de GDPR regels passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze CTO Infodesk of via [email protected]. Smartclouds heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. DKIM, SPF en DMARC zijn drie email beveiligingsstandaarden die wij hanteren om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het tegen gaan van een kaping van onze domeinnaam (smartclouds.nl) met het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.